ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. στο Χαλάνδι

Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων για το φωτισμό του εσωτερικού και περιβάλλοντα χώρου και εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων για δομημένη καλωδίωση – δίκτυα, συναγερμό, πυρανίχνευση και για επίγεια και δορυφορικά συστήματα.

info@acdc-electric.gr